Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων


 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ
 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα για την εξυπηρέτηση ή λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών και την αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατασκευάζουν ή/και εμπορεύονται αντίστοιχα προγράμματα / τεχνολογίες.

2. Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε κατηγορία βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

3. Στον διαγωνισμό υποβάλλονται έργα/προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί την περίοδο 1.5.2021 – 30.3.2023.

4. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

5. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων, ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

6. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS Cyprus, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

7. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

8. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

9. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια εταιρεία ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συμμετοχών που έχουν υποβάλει. Στο σύνολό τους, τα βραβεία ανακοινώνονται στην Τελετή Απονομής, ο τρόπος διεξαγωγής της οποίας θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

10. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

11. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής και αξιολόγησης, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ

12. Oι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής είναι εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι φορέων και υψηλόβαθμα στελέχη του marketing, της διαφήμισης και της εξυπηρέτησης πελατών. Η σύνθεσή της θα ανακοινωθεί σύντομα.

13. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν ενημερώνεται ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

14. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία και αφορούν έργο/δράση/πρόγραμμα που υλοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας/φορέα όπου εργάζονται, ή στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία/φορέας όπου εργάζονται

Τα μέλη των Επιτροπών οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν ή είχαν τον ουσιώδη χρόνο κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

15. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται με τρεις βαθμούς. Συγκεκριμένα, οι κριτές βαθμολογούν κάθε κριτήριο αξιολόγησης από το 0 μέχρι το 100 (άριστα).

Η βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας προκύπτει αφού πρώτα υπολογιστεί ο βαθμός κάθε κριτή ως εξής: (βαθμός σε κριτήριο Α Χ συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου) + (βαθμός σε κριτήριο Β Χ συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου) + (βαθμός σε κριτήριο Γ Χ συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου) = βαθμός κριτή. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των κριτών των οποίων η βαθμολογία τελικά προσμετρήθηκε.

17. Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει η πλατφόρμα, ο μόνος πλην των διοργανωτών που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα, είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, για σκοπούς επικύρωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας.

18. Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται δυνητικά τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία (Gold, Silver, Bronze).

19. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Επιπλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να δοθούν βραβεία Platinum σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει βαθμό ίσο ή/και μεγαλύτερο του 90.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Ανάγκη & Σκοπός: Ποιος ήταν ο σκοπός του έργου (έργο είναι το πρόγραμμα ή η πρωτοβουλία που είχε ως στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη, την αφοσίωση, την εμπειρία), ποια ήταν η ανάγκη για το έργο, και πως ανάγκη και έργο σχετίζονται ή συνδυάστηκαν με τις ευρύτερες εταιρικές πρακτικές. (30% βαρύτητα)

 

 • Εμπειρία & Αξιοποίηση Τεχνολογίας: Ποια είναι τα στοιχεία που διαμορφώνουν την εμπειρία του καταναλωτή και ποια είναι τα στοιχεία μοναδικότητας και βελτίωσης της εμπειρίας αυτής; Με ποιους τρόπους και σε ποια στάδια αξιοποιήθηκαν τεχνολογικές λύσεις; (40% βαρύτητα)

 

 • Οφέλη: Ποια μετρήσιμα αποτελέσματα και ποιοτικά οφέλη προέκυψαν από το έργο; Πώς το έργο συνεισέφερε στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας; Πώς το έργο συνεισέφερε στη διαφοροποίηση της εταιρείας σας από τον ανταγωνισμό; Σε ποια επίπεδα εξελίχθηκε η επιχείρηση (από νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες μέχρι επέκταση σε νέες αγορές, κ.λπ.) λόγω του έργου που υποβάλλεται προς αξιολόγηση; (30% βαρύτητα) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 09/06/2023: 

 • Να επισκεφτείτε τοsiteτων βραβείων www.ccxawards.cy, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας. 
 • Να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης, με αναφορά στην επωνυμία της εταιρείας, στο e-mail andriaa@boussias.cy 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Υποχρεωτικά ζητούμενα

1. Τίτλος Υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο του προγράμματος ή της πρωτοβουλίας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.  

Tip: Σας προτείνουμε να μην γράφετε μεγάλους τίτλους. Αν έχετε πολλαπλές συμμετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρμόστε τον τίτλο της συμμετοχής ανάλογα με την περιγραφή της κατηγορίας.  

 

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της εταιρείας/οργανισμού που υποβάλλει τη συμμετοχή, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί́ (π.χ. «BOUSSIAS Cyprus»).  

Σημείωση: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα μπορεί́ να είναι περισσότερες από́ μία.  

 

3. Αριθμός Εργαζομένων Συμμετέχουσας Εταιρείας

 • Μέχρι 20 άτομα
 • 21-50
 • 51-100
 • 101+

 

4. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 000 λέξεις)

Για την έκθεση της υποψηφιότητάς σας, πρέπει να λάβετε υπόψη τα ζητούμενα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία βράβευσης και τα κριτήρια αξιολόγησης. Περιγράψτε τo πρόγραμμα/πρωτοβουλία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, σύμφωνα με την κατηγορία που συμμετέχει και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης. Τέλος, αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριμένη κατηγορία.  

Tip: Η ποιότητα και σωστή παρουσίαση του κειμένου σας έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση. 

 

5. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στο κείμενο της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν.  

Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη. 

 

6. Media – ready Synopsis (έως 200 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση της τελετής απονομής σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των βραβείων, σε δελτία τύπου, σε ΜΜΕ της BOUSSIAS Cyprus ή/και τρίτων κλπ. Γράψτε την περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. 

Προαιρετικά ζητούμενα

7. Επωνυμία Technology Partner

Συμπληρώστε την επωνυμία της εταιρείας τεχνολογίας με την οποία συνεργαστήκατε για την υλοποίηση του έργου/προγράμματος, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS Cyprus»).  

 

8. Επωνυμία Customer Service Agency

Συμπληρώστε την επωνυμία της εταιρείας υπηρεσιών customer service/ loyalty / experience, με την οποία συνεργαστήκατε για την υλοποίηση του έργου/προγράμματος, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS Cyprus»).  

 

9. Φωτογραφίες (προαιρετικά – 5 αρχεία, .png, .jpg ή .gif, μέχρι 5ΜΒ/αρχείο).

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας, προτείνουμε να συμπεριλάβετε μέχρι 5 φωτογραφίες εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.  

 

10. Γραφήματα (προαιρετικά – .pdf, 5 αρχεία, μέχρι 5ΜΒ/ αρχείο).

Συμπεριλάβετε γραφήματα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.  

 

11. Case Study Video (προαιρετικά – Youtube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video).

Εισάγετε έγκυρο URL (π.χ. https://www.youtube.com/ watch?v=123456 ήhttps://vimeo.com/123456)  

 

12. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας. Προτείνουμε να υποβάλετε μέχρι 5 ενεργά Links. 

 

Για συμβουλές πώς να συντάξετε μια πετυχημένη υποψηφιότητα, συμβουλευτείτε το site των βραβείων ή μιλήστε με τον υπεύθυνο συμμετοχών. 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κόστος υποψηφιότητας:  €300 + 19% ΦΠΑ

Από 3 υποψηφιότητες και πάνω: €250/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ  

Από 6 υποψηφιότητες και πάνω: €210/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ  

Από 10 υποψηφιότητεςκαι πάνω: €195/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ 

 

Σημείωση: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία/φορέας δικαιούται δύο δωρεάν προσκλήσεις για την τελετή απονομής των βραβείων, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί διά ζώσης. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία/φορέα ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.  

CONTACT US